NABAVKE 2021

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021 GODINU

JAVNI POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA U 2021 GODINI

  • 02.02.2021 Javni poziv za dostavu ponuda

Usluge pretplate za stručnu literaturu/magazine i dnevnu štampu (anex II dio B)

  • 02.02.2021 Javni poziv za dostavu ponuda

Ugostiteljske usluge (anex II dio B)

  • 02.02.2021 Javni poziv za dostavu ponuda

Usluge stručnog usavršavanja – seminari (anex II dio B)

POSTUPCI JN U 2021 GODINI

  • 1) 27.01.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 01/21

Nabavka mase za popunjavanje fuga i pukotina u asfaltu

  • 2) 27.01.2021 Otvoreni postupak JN broj 02/21

Nabavka rezervnih dijelova

  • 3) 11.02.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 03/21

Tokarske usluge

  • 4) 23.02.2021 Otvoreni postupak JN broj 04/21

Nabavka mini bagera

  • 5) 23.02.2021 Otvoreni postupak JN broj 05/21

Usluge osiguranja

  • 6) 09.03.2021 Otvoreni postupak JN broj 06/21

Nabavka cestovnih valjaka

  • 7) 06.04.2021 Konkurentski zahtjev JN broj 07/21

Nabavka zaštitnog žičanog pletiva i zatezne žice